Najstarsza z Stedding Tsofu. Matka Ivy i babka Erith.