Prawa Autorskie ©

Wszystkie artykuły na stronie Koło Czasu są objęte ochroną intelektualną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artykuły (w całości lub we fragmentach) mogą być wykorzystywane tylko po mailowym, poinformowaniu właściciela strony w jakim celu tekst będzie wykorzystany i po otrzymaniu zgody. Przy publikacji tekstu należy zaznaczyć, kto jest autorem tekstu i podać odnośnik do głównej strony serwisu www.koloczasu.pl lub do bezpośrednio wykorzystywanego artykułu.

Logo Wheel of Time jest własnością i znakiem towarowym Roberta Jordana i Grupy Bandersnatch, podobnie jak wyrażenia i nazwy własne, które są wykorzystywane na stronie (np. Aes Sedai, ter’angreal, saidin i saidar). Istnieją fragmenty strony, które nie są autorstwa redakcji, takie jak zdjęcia i obrazy, do których nie roszczę sobie praw. Zawsze, jako właściciel portalu, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wolą, staram się uzyskać pozwolenie na wykorzystanie użytych na stronie utworów. Jeśli jednak uznasz, że masz prawa do dzieła opublikowanego w moim serwisie i nie zgadzasz się na jego użycie, proszę poinformuj mnie o tym. Postaramy się dojść do porozumienia, a w najgorszym wypadku sporne dzieło zostanie usunięte.
Zdjęcia i grafiki umieszczone na stronie będą opisane zgodnie z wzorami umów licencyjnych na podstawie których twórca je udostępnia:

  • CC0 – jednostronne oświadczenie twórcy zrzeczenia się wszystkich praw, jakich można w danym systemie prawnym.
  • PD – Public Domain – twórczość którą można wykorzystać do własnych celów bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze praw autorskich, gdyż prawa te wygasły (po 70 latach) lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego.
  • RF – licencja „royalty-free” licencja uzyskana przez stronę kołoczasu.pl na wykorzystanie dzieła z serwisu Shutterstock
  • PZ – Prywatna zgoda otrzymana od twórcy, na wykorzystanie jego dzieła na stronie koloczasu.pl
  • CC by – uznanie autorstwa – oznakowanie dzieła danymi twórcy
  • CC by NC – Uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne – dowolne użycie na stronie, w celach niekomercyjnych

Dziękuję, Joanna Filus Redaktor Naczelna strony www.koloczasu.pl

Copyrights on koloczasu.pl website

Books and Wheel of Time sign are owned and registered trademark © Robert Jordan and Bandersnatch Group, as well as many phrases that I use on the site, such as Aes Sedai, ter’angreal or the names of characters.

All articles on this site are developed by me and are protected by Copyright Act. My articles (in whole or in part) may be used only after e-mail and informing me what the text will be used, and after receiving permission. Please make it clear who is the author and provide a link to the main page of my site www.koloczasu.pl.

There are parts of this page that are not made by me and I do not claim any rights to the copyright of them. If you have the rights to any work published on this website and you do not like it, please let me know. We will try to reach an agreement and, in the worst case, the disputed art will be deleted.

Thank you, Joanna Filus Editor-in-Chief of the page www.koloczasu.pl