Prawa Autorskie ©

Prawa Autorskie na stronie koloczasu.pl

Teksty zawarte w książkach i logo Wheel of Time są własnością i znakami towarowymi © Roberta Jordana i Grupy Bandersnatch, tak jak wiele sformułowań które są używane na stronie, takie jak Aes Sedai, ter’angreal czy imiona własne bohaterów.

Wszystkie artykuły na tej stronie opracowane są przeze mnie i są objęte ochroną intelektualną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Moje artykuły (w całości lub we fragmentach) mogą być używane dopiero po mailowym, poinformowaniu mnie w jakim celu tekst będzie wykorzystany i po otrzymaniu ode mnie zgody. Będę również prosić o zaznaczenie, kto jest autorem i podanie odnośnika do głównej strony mojego serwisu www.koloczasu.pl lub bezpośrednio do wykorzystywanego artykułu.

Istnieją fragmenty strony, które nie są mojego autorstwa i nie roszczę sobie do nich jakichkolwiek praw. Między innymi fan arty wyszukane w serwisie pinterest i w wyszukiwarce google, zdjęcia, znalezione w serwisie Flickr, tłumaczenia fragmentów książek. Jeśli uznasz, że masz prawa do jakiegokolwiek dzieła opublikowanego w moim serwisie i nie zgadzasz się na ich użycie, proszę poinformuj mnie o tym. Postaramy się dojść do porozumienia, a w najgorszym wypadku sporne dzieło zostanie usunięte.

Dziękuję, Joanna Filus Redaktor Naczelna strony www.koloczasu.pl

Copyrights on koloczasu.pl website

Books and Wheel of Time sign are owned and registered trademark © Robert Jordan and Bandersnatch Group, as well as many phrases that I use on the site, such as Aes Sedai, ter’angreal or the names of characters.

All articles on this site are developed by me and are protected by Copyright Act. My articles (in whole or in part) may be used only after e-mail and informing me what the text will be used, and after receiving permission. Please make it clear who is the author and provide a link to the main page of my site www.koloczasu.pl.

There are parts of this page that are not made by me and I do not claim any rights to the copyright of them. This applies to works of other artists, fanarts found on pinterest or google, photos found on Flickr. If you have the rights to any work published on this website and you do not like it, please let me know. We will try to reach an agreement and, in the worst case, the disputed art will be deleted.

Thank you, Joanna Filus Editor-in-Chief of the page www.koloczasu.pl

Prawa Autorskie ©
Oceń artykuł